مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

بیمارستان ها

مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی
اصفهان
دولتي
دانشگاه علوم پزشکي
 اصفهان خیابان آیت الله کاشانی
مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)
اصفهان
دولتي
دانشگاه علوم پزشکي
36202020 , 36685555 -031
 سه راه حکیم نظامی بلوار شهدای صفه
مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع)
اصفهان
دولتي
دانشگاه علوم پزشکي
 اصفهان خیابان کاوه
مرکز آموزشی درمانی امین
اصفهان
دولتي
دانشگاه علوم پزشکي
 اصفهان فلکه شهداء ابتدای خیابان ابن سینا
مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء(ع)
اصفهان
دولتي
دانشگاه علوم پزشکي
 اصفهان فلکه جهاد ابتدای خیابان شهید مطهری