مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

قلبی و عروقی

گاید کرونری

گاید کرونری

مارک  Medtronic

کشور سازنده  ----

شرکت سازنده  Medtronic

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

بالون قلبی

بالون قلبی

مارک  Medtronic

کشور سازنده  ----

شرکت سازنده  Medtronic

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

هموفیلتر جراحی

هموفیلتر جراحی

مارک  Allmed Medical

کشور سازنده  آلمان

شرکت سازنده  Allmed Medical

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کانولای ونت قلبیVENTS

کانولای ونت قلبیVENTS

مارک  CALMED

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  SORINGROUP

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کانولای کاردیولوژیCARDIOPLEGIA CANNULAE

کانولای کاردیولوژیCARDIOPLEGIA CANNULAE

مارک  CALMED

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  SORINGROUP

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کانولای فمورالFEMORAL CANNULAE

کانولای فمورالFEMORAL CANNULAE

مارک  CALMED

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  SORINGROUP

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کانولای آئورتAORTIC ARCH CANNULAE

کانولای آئورتAORTIC ARCH CANNULAE

مارک  CALMED

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  SORINGROUP

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کانولای وریدی(ونوس)CANNULAE

کانولای وریدی(ونوس)CANNULAE

مارک  CALMED

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  SORINGROUP

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

پالس اكسي متر انگشتي مدل A

پالس اكسي متر انگشتي مدل A

مارک  Galemed

کشور سازنده  ----

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

پالس اكسي متر انگشتي مدل B

پالس اكسي متر انگشتي مدل B

مارک  Galemed

کشور سازنده  ----

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

پوآر الكترو كارديوگراف

پوآر الكترو كارديوگراف

مارک  Galemed

کشور سازنده  ----

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

دستبند الكترو كارديوگراف

دستبند الكترو كارديوگراف

مارک  Galemed

کشور سازنده  ----

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

كاف

كاف

مارک  Galemed

کشور سازنده  ----

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

پروب يكبار مصرف

پروب يكبار مصرف

مارک  Galemed

کشور سازنده  ----

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع سوند اکسیژن

انواع سوند اکسیژن

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

بایونکتور

بایونکتور

مارک  VYGON

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  VYGON

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کتتر توراسنتزیس Arrow-Clarke Thoracentesis

کتتر توراسنتزیس Arrow-Clarke Thoracentesis

مارک  ARROW

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کتترهای بالون پمپ

کتترهای بالون پمپ

مارک  ARROW

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

شیت های شریانی

شیت های شریانی

مارک  ARROW

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

آرتریال لاین (کتتر شریانی)

آرتریال لاین (کتتر شریانی)

مارک  ARROW

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کتتر های دیالیز موقت (سابکلاوین)(شالدون)

کتتر های دیالیز موقت (سابکلاوین)(شالدون)

مارک  ARROW

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کتترهای وریدی مرکزی (CVC)

کتترهای وریدی مرکزی (CVC)

مارک  ARROW

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

پانچ ائورتی لبه الماسی

پانچ ائورتی لبه الماسی

مارک  Pilling

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

دستکش معاینه فاقد لاتکس بدون پودر غیر استریل (Vinyl)

دستکش معاینه فاقد لاتکس بدون پودر غیر استریل (Vinyl)

مارک  حریر(HARIR GLOVE)

کشور سازنده  ایران

شرکت سازنده  شرکت حریر ایران

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

دستکش معاینه فاقدلاتکس بدون پودر غیر استریل (NITEX)

دستکش معاینه فاقدلاتکس بدون پودر غیر استریل (NITEX)

مارک  حریر(HARIR GLOVE)

کشور سازنده  ایران

شرکت سازنده  شرکت حریر ایران

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

دستکش معاینه لاتکس بدون پودر غیر استریل

دستکش معاینه لاتکس بدون پودر غیر استریل

مارک  حریر(HARIR GLOVE)

کشور سازنده  ایران

شرکت سازنده  شرکت حریر ایران

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

دستکش جراحی لاتکس کم پودر استریل

دستکش جراحی لاتکس کم پودر استریل

مارک  حریر(HARIR GLOVE)

کشور سازنده  ایران

شرکت سازنده  شرکت حریر ایران

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر استریل

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر استریل

مارک  حریر(HARIR GLOVE)

کشور سازنده  ایران

شرکت سازنده  شرکت حریر ایران

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

آمبوبگ تنفسي

آمبوبگ تنفسي

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

آنژیوکت سیفتی

آنژیوکت سیفتی

مارک  b.braun

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  b.braun

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع لوله تراشه

انواع لوله تراشه

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چین

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر