مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

کتتر ها

گاید کرونری

گاید کرونری

مارک  Medtronic

کشور سازنده  ----

شرکت سازنده  Medtronic

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

بالون قلبی

بالون قلبی

مارک  Medtronic

کشور سازنده  ----

شرکت سازنده  Medtronic

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کانولای ونت قلبیVENTS

کانولای ونت قلبیVENTS

مارک  CALMED

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  SORINGROUP

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کانولای کاردیولوژیCARDIOPLEGIA CANNULAE

کانولای کاردیولوژیCARDIOPLEGIA CANNULAE

مارک  CALMED

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  SORINGROUP

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کانولای فمورالFEMORAL CANNULAE

کانولای فمورالFEMORAL CANNULAE

مارک  CALMED

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  SORINGROUP

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کانولای آئورتAORTIC ARCH CANNULAE

کانولای آئورتAORTIC ARCH CANNULAE

مارک  CALMED

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  SORINGROUP

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کانولای وریدی(ونوس)CANNULAE

کانولای وریدی(ونوس)CANNULAE

مارک  CALMED

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  SORINGROUP

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

كتترمانت سيليكوني

كتترمانت سيليكوني

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

وريد كتتر

وريد كتتر

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کتتر اپی دورال Epidural Catheters

کتتر اپی دورال Epidural Catheters

مارک  ARROW

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

آرتریال لاین (کتتر شریانی)

آرتریال لاین (کتتر شریانی)

مارک  ARROW

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کتتر های دیالیز موقت (سابکلاوین)(شالدون)

کتتر های دیالیز موقت (سابکلاوین)(شالدون)

مارک  ARROW

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کتترهای وریدی مرکزی (CVC)

کتترهای وریدی مرکزی (CVC)

مارک  ARROW

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

بالون دایلاتور هیدرولیک پیشابراه

بالون دایلاتور هیدرولیک پیشابراه

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

بالون کتتر رکتال RECTAL BALLOON

بالون کتتر رکتال RECTAL BALLOON

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کتتر یورو داینامیک سیستومتروگرافی

کتتر یورو داینامیک سیستومتروگرافی

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

شیت آمپلاتز RENAX TUBES

شیت آمپلاتز RENAX TUBES

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست نفرستومی بدون دیلاتاتورNEPHROSTOMY

ست نفرستومی بدون دیلاتاتورNEPHROSTOMY

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

استنت دابل جیURETERAL STENTS

استنت دابل جیURETERAL STENTS

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

سوند حالب (حالب نلاتون تیپ) URETERAL CATHETER

سوند حالب (حالب نلاتون تیپ) URETERAL CATHETER

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست سوپراپوبیک SUPRAPUBIC URINE DRAINAGE

ست سوپراپوبیک SUPRAPUBIC URINE DRAINAGE

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

سوند پتزر BLADDER CATHETER

سوند پتزر BLADDER CATHETER

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

استپلر پوستی (Visistat)

استپلر پوستی (Visistat)

مارک  VECK

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

آنژیوکت سیفتی

آنژیوکت سیفتی

مارک  b.braun

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  b.braun

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر