مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

بالن ها

بالون قلبی

بالون قلبی

مارک  Medtronic

کشور سازنده  ----

شرکت سازنده  Medtronic

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

بالون کتتر رکتال RECTAL BALLOON

بالون کتتر رکتال RECTAL BALLOON

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر