مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

سوزن اسپاينال Spinal Needle

کالا
1395/02/11 08:49:25
مدیریت

سوزن اسپاينال Spinal Needle


  • ساخته شده از مواد شفاف
  • داراي انحناي مناسب در شاخص نشانه‌گذاري
  • موجود همراه با شاخص نشانه‌گذاري يا بدون آن
  • سايز‌بندي بر اساس رنگ‌هاي مختلف
  • داراي راهنما و نشانه عمق نفوذ
  • موجود از سايز  18G تا 28G
 
كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
2110101 سوزن اسپينال سايز 18 به صورت تكي و هر كارتن 1000 عدد
2110102 سوزن اسپينال سايز 19 به صورت تكي و هر كارتن 1000 عدد
2110103 سوزن اسپينال سايز 20 به صورت تكي و هر كارتن 1000 عدد
2110104 سوزن اسپينال سايز 21 به صورت تكي و هر كارتن 1000 عدد
2110105 سوزن اسپينال سايز 22 به صورت تكي و هر كارتن 1000 عدد
2110106 سوزن اسپينال سايز 23 به صورت تكي و هر كارتن 1000 عدد
2110107 سوزن اسپينال سايز 24 به صورت تكي و هر كارتن 1000 عدد
2110108 سوزن اسپينال سايز 25 به صورت تكي و هر كارتن 1000 عدد
2110109 سوزن اسپينال سايز 26 به صورت تكي و هر كارتن 1000 عدد
2110110 سوزن اسپينال سايز 27 به صورت تكي و هر كارتن 1000 عدد
2110111 سوزن اسپينال سايز 28 به صورت تكي و هر كارتن 1000 عدد