مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

انواع لوله تراشه شمالی و جنوبی gha

کالا
1394/03/15 20:14:25
مدیریت

 

High Vlume low pressure cuff

 
 

Endotracheal tube OralPreformed(High volume low pressure cuff)