مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

انواع ساکشن تیوب با یانکوئر و بدون یانکوئر Connecting Tube with Yankauer Handle

کالا
1394/03/15 19:42:47
مدیریت

 

Suction Connecting Tube

 

Connecting Tube with Yankauer Handle

 
 
 

Yankauer Handle