مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آنژیوکت سیفتی iv

کالا
1396/11/25 13:28:15
مدیریت

آنژیوکت
لوله intravenous cannula آنژیوکت یا
کوچکی برای تزریق در حفره بدن ،
مجرا یا رگ است.
فیزیولوژی
آنژیوکت وسیله ای چند کاره است که
برای تزریق های مکرر یا طولانی مدت
سیاهرگی داروه ا، خون یا سایر
محلول های تزریقی به تنهایی یا ترکیبی از آن ها به کار می رود . این
محصول برای بی حسی نخاعی ، بی حسی اپیدورال که روشی
برای تسکین درد است و اغلب برای زایمان به کار می رود و حتی
برای بیوپسی نیز استفاده می شود.
چگونه کار می کند؟
آنژیوکت شامل یک ورودی تزریق مجهز به دریچه یک طرفه است که از
برگشت جریان مایع تزریقی ممانعت می کند . از آنژیوکت برای
تزریق هایی که بدون دخالت سوزن صورت می گیرد استفاده می شود
و در نتیجه خطر عفونت کاهش یافته و از جراحت های ناشی از فرو
رفتن سوزن در بدن جلوگیری می شود . آنژیوکت در چهار
11 ( مطابق با استانداردهای بین المللی G‚1۱G‚2۲G‚22G) سایز
تولید می شود . ISO 1۲111
نحوه استفاده درست از آنژیوکت
پس از انتخاب محل تزریق و رگ مورد نظر و بستن گارو ، محل را با پنبه آغشته به
الکل، تمیز کرده و آنژیوکت را از بسته خارج کنید .محافظ سرسوزن را از روی آن
برداشته و نوک سوزن و تفلون همراه آن را وارد پوست و رگ بیمار کنید. به محض
مشاهده خون در انتهای آنژیوکت ، اندکی سوزن را از داخل تفلون بیرون کشیده و
تفلون را تا نزدیک به محل اتصال قسمت پروانه ای وارد رگ کنید .قسمت پروانه ای
را باز کرده و با چسب به پوست ثابت کنید سپس سوزن را خارج کرده و رابط ست
سرم یا ست خون را به آنژیوکت وصل کنید . قبل از اتصال ست به آنژیوکت باید هوا
گیری انجام شود تا هوای محتوی داخل ست خارج شود. در صورت نیاز به تزریق
دارو می توانید با باز کردن دریچه رنگی روی آنژیوکت دارو را تزریق کنید .
آنژیوکت :
استریل، یک بار مصرف، غیر سمی، غیر تب زا
همراه با قسمت جانبی برای انجام تزریقات دارویی (Catheter) مجرای اصلی
همزمان
محفظه بازگشت خون برای امکان رویت خون برگشتی از ورید
برای اتصال صحیح و تضمین شده آنژیوکت به بیمار (Wings) باله ها
در X وجود خطوط حساس به اشعه ، X مجرای اصلی حساس در برابر اشعه
اطراف تفلون تیوب، بدون هیچگونه تغییر در جریان خون و همراه با حفظ زیست
(Biocompatibility) سازگاری
رنگ بندی بر اساس کد گذاری برای مشخص نمون قطرسوزن و تفلون تیوب
آنژیوکت
مشخصات اجزاء:
از جنس فولاد زنگ نزن، قطر داخلی و خارجی بر اساس (Needle) : سوزن
با تیزی مناسب برای تزریق آرام و با حداقل درد ISO استاندارد ۷0۹0
توسط عملیات الکترولیز و پاک سازی (Cannula Cleaning) شستشوی کانول
(Ultra Sound) با امواج فرا صوت
از جنس پلی اتیلن، رنگ بندی مطابق (Cap for Injection) : در پوش تزریق
ISO با استاندارد ۶۱111
از جنس پلی اتیلن با رنگ طبیعی (Needle Protector) : محافظ سوزن
باله های آنژیوکت :از جنس پلی پیروپیلن شفاف
مجرای اصلی: از جنس ABS از جنس (Needle Holder) : نگهدارنده سوزن
(FEP) تفلون تیوب